Nyhed

Fredning: Bakkelandet omkring Kielstrup Sø fredes

Begyndelsen af december bød på en rigtig god nyhed for naturen og dens gæster i Mariagerfjord: Det imponerende landskab omkring Kielstrup Sø er blevet fredet. Det har fredningsnævnet netop afgjort.

På nordsiden af Mariager Fjord mellem Valsgård og Oue, ligger den smukke Kielstrup Sø. Søen er omkranset af et af de mest imponerende landskaber i hele landet, og fredningsnævnet har netop besluttet at gennemføre en revideret fredning af området.

Fredningen, der samler otte gamle fredninger i én, giver landskabet og naturen den bedst mulige beskyttelse. Fredningskendelsen medfører også, at det nu bliver muligt at gå hele vejen rundt om Kielstrup Sø via en ny sti.

Læs videre under billedet

Landskabet beskyttes
Området, der omkranser Kielstrup Sø, er karakteriseret ved store terrænforskelle, hvor høje bakker veksler med dybe dale, der munder ud i lavtliggende engarealer ved sø og fjord. Landskabet er dækket af en blanding af skov og åbent land, som giver mulighed for vide og storslåede udsigter, men også for intime naturoplevelser som fx ved Karls Møllebæk, der i dag løber frit i den urørte skov.

 Ifølge Ole Guldberg, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord, betyder den nye fredning, at det nuværende landskab bevares og i fremtiden er langt bedre sikret mod blandt andet bebyggelse, tekniske anlæg og tilplantning. For Ole Guldberg er fredningen en stor sejr for naturen, men også for lokalbefolkningen.

- Det betyder enormt meget, at vi nu ved, at vi også i fremtiden kan få glæde af det fantastiske landskab. Det er vigtigt for naturen og for biodiversiteten, men i den grad også for os, der bruger naturen – og det gælder også de næste generationer.

Naturen sejrer
Landskabet omkring Kielstrup Sø er ikke kun kendt for sin skønhed, men i høj grad også for sin naturrigdom. Her findes særligt mange kildevæld og våde enge, hvor man blandt andet kan finde orkideer som sump-hullæbe, maj-gøgeurt og plettet gøgeurt.

I områdets store skovpartier kan man være heldig at opleve sortspætte eller blå anemone. Disse arters levesteder bliver med fredningen beskyttet mod ødelæggelse.

Som en del af fredningen bliver der også åbnet op for naturpleje, så man kan passe bedst muligt på de sjældne arter – det gør man ved at holde bevoksningen i visse områder nede, så lyset kan nå selv de små planter.

- Det er vigtigt, at især de lysåbne naturarealer ikke gror til, så de sjældne arter bukker under, fortæller Ole Guldberg og fortsætter:

- Vi har desværre været vidne til, at en af landets mest sjældne arter – gul stenbræk – er forsvundet fra området på grund af manglende naturpleje.

Med den nye fredning har Mariagerfjord Kommune nu ret til at pleje de sårbare naturområder, så de kan opnå en god tilstand og sikre arterne.

Bedre adgang for naturgæster
Fredningen betyder også, at offentligheden får bedre mulighed for at færdes i området. Der etableres nemlig en sti, så man kan gå hele vejen rundt om Kielstrup Sø. Når stien er klar, kan man parkere sin bil ved Lundshøj og gå en tur omkring søen og opleve det dejlige område på nært hold. Der bliver også bedre adgangsforhold omkring Bredkilde, hvor man bl.a. kan opleve Bredkildestenen, der er en af Danmarks største sten og vurderes til at veje omkring 35 tons.

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for etablering og markering af stierne, så publikum kan finde rundt i området. Danmarks Naturfredningsforening har tilbudt kommunen at hjælpe økonomisk med etablering af stien over Karls Møllebæk.