De Aktive Frivillige og Interessegrupperne

I DN Mariagerfjord har vi valgt at delegere opgaver og kompetence til interessegrupperne, i den udstrækning det er muligt i henhold til DN's vedtægter og under hensyn til bestyrelsens overordnede ansvar.

På jagt efter edderkopper.
Foto: Mette Ósland Pedersen

En del interessegrupper er etableret. Heraf er fire grupper geografisk afgrænset, mens resten er tema- eller projektorienteret.Mens temagrupperne er permanente og knytter sig til bestemte lov- eller emneområder, er projektgrupperne typisk midlertidige ”ad hoc”-grupper.

De geografiske grupper

Områderne for de fire lokale geografiske grupper svarer til de fire fjordkommuner, der virkede indtil udgangen af 2006. Da de gamle kommunegrænser ikke længere eksisterer, afgrænses lokalgruppernes områder nu af de tilsvarende sognegrænser som angiver her under.

De geografiske gruppers opgaver er at tage sig af alle sager og opgaver, som de kan løse indenfor gruppens geografiske afgrænsning. Grupperne er bemyndiget til for disse sager og opgavers vedkommende at handle på DN Mariagerfjords vegne. Formanden for DN Mariagerfjord skal dog altid holdes løbende orienteret om gruppernes eksterne kontakter.

Nordgruppen: Arden kirkedistrikt, Rostrup, Ove, Valsgård, Astrup, Rold, Vebbestrup og Storarden sogne.

Østgruppen: Øster Hurup Kirkedistrikt, Als, Skelund, Visborg, Hadsund og Vive sogne.

Vestgruppen: Døstrup, Glenstrup, Hobro, den del af Hvilsom Sogn, der ligger i Mariagerfjord kommune, Hvornum, Hørby, Nørre Onsild, den del af Simested sogn, der ligger i Mariagerfjord kommune, Skellerup, Snæbum, den del af Stenild sogn, der ligger i Mariagerfjord kommune, Sønder Onsild og Øls sogne.

Sydgruppen: Falslev, Hem, Mariager, Sem, Svenstrup, Vester Tørslev og Vindblæs sogne.

Temagrupperne:

Temagrupperne beskæftiger sig med sager og opgaver, der fortrinsvis er knyttet til bestemte lovområder eller emner, der må behandles generelt for hele kommunens område, fordi de berører flere geografiske grupper eller rækker ud over kommunegrænsen, fordi de er særligt komplicerede eller langvarige, eller fordi de kræver arbejdskraft, økonomi eller ekspertise, der ikke er tilstede i de geografiske grupper.

Affaldsgruppen er normalt kun aktiv i årets første måneder indtil landsindsamlingen af affald i april måned. 

Klimagruppen beskæftiger sig med alle aspekter af klimaforandringerne og CO2 udledningen, herunder "Klimakommune"-kampagnen. Gruppen arbejder på lokalt at etablere så mange initiativer og projekter som muligt, som kan imødegå klimaforandringerne og nedsætte energiforbruget og CO2-udledningen. Gruppen samarbejder med alle med samme målsætning, herunder ikke mindst Mariagerfjord Kommune.

Miljøgruppen tager sig af virksomhedernes miljøforhold, affald og genanvendelse, beskyttelse af grundvand, vandløb, søer og havet.

Naturens Dag gruppen:
Afholder et større offentligt arrangement på Naturens dag.

Naturluppen - din nære natur i børnehøjde
Hensigten med Naturluppen er at fortælle børn og deres voksne om naturen gennem sanser og oplevelser. Ønsket er at få vakt interessen for de forunderlige ting, der sker lige ude i haven, parken, grøftekanten, læhegnet, skoven og på stranden.

Vandløbsgruppen beskæftiger sig med kommunens mange store og små vandløb - fortrinsvis ved at deltage i kommunens vandløbssyn.
Vandløbsråd: I 2014 er et vandløbsråd på 14 medlemmer etableret i Mariagerfjord kommune og d. 7. april 2014 offentliggjorde Naturstyrelsen forslaget til indsatsprogrammet for vandløbsindsatsen, også kaldet Vandrådspakken. Vandrådspakken indeholder rammen for Mariagerfjord Kommunes og Vandrådets arbejde.
VVM+SMV-gruppen arbejder med miljøvurderinger, men har endnu ikke haft opgaver (Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Strategisk Miljø Vurdering (SMV)).
For at dække de primære lovområder, som DN har lovfæstet kompetence til at beskæftige sig med, mangler vi f.eks. en Naturgruppe, der kunne beskæftige sig med fredning, beskyttet natur, skove, internationale naturbeskyttelsesområder, beskyttelse af dyre- og plantearter, offentlighedens adgang til naturen, stiregistrering, naturpleje og naturgenopretning mm. Indtil vi har en gruppe, varetages disse sagstyper kun med begrænsede midler.

PR gruppen:
Gruppen tager sig af DN Maragerfjord's Hjemmeside, Nyhedsbreve, Facebook og annoncering af arrangementer.

Projektgrupperne (ad hoc)
Antallet af projektgrupper svinger hen over månederne og årene, afhængig af hvilke projekter DN Mariagerfjords medlemmer aktuelt arbejder med.
En projektgrupper dannes ved at to-tre eller flere personer, der ikke alle behøver at være DN medlemmer, bliver enige om at arbejde med et bestemt ”projekt”! Projektgrupper kan således være meget uformelle og dynamiske. Derfor er det kun de mest ”stabile” grupper, der er nævnt nedenfor.

Simested å gruppen er en tværgående DN-interessegruppe der følger vådområdeprojekterne ved Simested Å. Se hjemmesiden: www.simested-aadal.dk
Vådområdeprojekterne ved Simested Å involverer direkte tre kommuner, nemlig Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening lokalafdelinger dannet den tværgående Interessegruppe "Simested Å midt" med deltagere fra DN Rebild, DN Mariagerfjord og DN Vesthimmerland.

Vand- og naturgruppen skal arbejde med de Vand- og Natura2000 planer, som på grundlag af EU's Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv, skal udarbejdes af kommunen i de kommende år.