Naturplanen "Fremtidens Natur i Mariagerfjord Kommune" er Danmarks Naturfredningsforenings vision for naturen i Mariagerfjord Kommune. Naturplanen beskriver den rige natur, vi allerede har i Mariagerfjord Kommune ud fra den betragtning, at det er vigtigt at registrere den natur, der er, og bevare den.

Centralt er der Mariager Fjord med de tilstødende kystarealer. Dernæst de naturtyper, der findes i oplandet til fjorden, vandløb med ådale, søer, strandenge, overdrev og skove. I denne forbindelse gives der anbefalinger til pleje og eventuelle naturgenopretninger. Flere af de mange fredede områder beskrives og det pointeres, at fortsat pleje er væsentlig, for at der ikke skal ske tilgroning. Dertil kommer enkelte ønsker om nye fredninger.

Som en meget betydningsfuld del af fremtidens natur, anser vi det for vigtigt, at der skabes forbindelser mellem de enkelte naturområder. Der gives anvisninger på, hvor disse spredningskorridorer allerede findes og bør bevares, men også forslag til, hvor der bør skabes nye.

Til slut er der en række ønsker til fremtidens natur. Vi peger på vigtigheden af (fortsat) pleje af fredede områder og §3-arealer og nævner i denne forbindelse oprettelse af græsningslaug som en effektiv og billig plejeforanstaltning. Dernæst fremhæves hensynet til de rekreative værdier, idet vi anser det for et stort gode, at befolkningen har let adgang til naturværdierne.

Vi anbefaler derfor kommunen at lave en stiregistrering og har samtidig forslag til nye stiforbindelser. Endelig peger vi på nødvendigheden af naturgenopretninger, idet meget oprindelig natur er gået tabt. Der beskrives forslag til en række naturgenopretningsprojekter.

Som det sidste, men ikke mindst væsentlige, er der nogle betragtninger over, hvordan landbruget i samarbejde med kommunen kan bidrage positivt til fremtidens natur.