Pressemeddelelse

13 års ulovlig miljøadministration i Mariagerfjord Kommune må stoppe nu !

Mariagerfjord Kommune har i 13 år tilladt ulovlig udledning af ammoniak til vigtigt naturområde. Nu må det stoppe, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Med henvisning til sagen om Randers kommunens håndtering af mudderskredet i Ølst, må man spørge, om kommunerne er de rette til at behandle større miljøsager?

Hedelund Mælk ApS ved Arden er én af Danmarks største mælkeproducenter, og har ifølge det Centrale Husdyr Register 4.164 dyreenheder, hvilket er langt mere end de 2.413 dyreenheder, som virksomheden har en miljøgodkendelse til.

Hedelund Mælk ApS har i to omgange siden 2011 søgt om miljøtilladelse til forøgelse af mælkeproduktionen hos Mariagerfjord Kommune, men begge gange har Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendt kommunens sagsbehandling og miljøtilladelse. Dette er sket med henvisning til miljøpåvirkningen af det nærtliggende og særligt miljøfølsomme Natura-2000 område omkring Villestrup Ådal. Derfor skal kommunen administrere efter den gældende miljøgodkendelse, som virksomheden har i dag, men kommunen har intet gjort for at stoppe den forøgede mælkeproduktionen, men har blot forsøgt at lovliggøre en ulovlighed.

Naturen er hårdt presset af den intensive animalske landbrugsindustri i Danmark, og ikke mindst i den sydlige del af Himmerland, der afvander til den følsomme Mariager Fjord. De fleste forskere og ansvarlige politikere både på Christiansborg og i EU anerkender, at der er behov for at begrænse udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet, og det er sjældent foreneligt med udvidelse af husdyrproduktionen.

Danmarks Naturfredningsforening har derfor skrevet til Ankestyrelsen for at få den til at indskærpe overfor Mariagerfjord Kommune, at det er deres pligt som tilsynsmyndighed at sikre, at også denne virksomhed overholder de miljøtilladelser, de har fået, og ikke dem de håber på at få i fremtiden.

 

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord

P.b.v. Mikael Kau

Formand